Mieszkanie, nauka i wolontariat za granicą, których można doświadczyć podczas programów organizowanych przez AFS, to przeżycia, które kształtują tożsamość i zmieniają sposób patrzenia na otaczającą nas rzeczywistość.

Programy Międzykulturowe AFS to wiodący program nauki za granicą dla uczniów liceów, wspierany i monitorowany przez przeszkolonych pracowników i wolontariuszy. Od 1947 roku programy AFS kształtują młodych obywateli świata wyposażając ich w wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na funkcjonowanie w zróżnicowanym i wielokulturowym świecie. Co więcej, biorąc udział w programie uczestnik staje się częścią społeczności AFS, której członkowie są ambitnymi i zaangażowanymi społecznie ludźmi z całego świata. Takie znajomości oraz udział w programach wolontariackich czy szkoleniach organizowanych przez AFS mają ogromny wpływ ma rozwój młodej osoby.

STUDENT_CURRICULUM
CZYM JEST metoda AFS Student Learning Journey & Curriculum?

Nowoczesny program AFS Student Learning Journey & Curriculum pomaga uczestnikom rozwijać się w ramach szerokiej gamy celów edukacyjnych dostosowanych do realiów XXI wieku.

W AFS zdajemy sobie sprawę z konieczności rozwijania przez młodych ludzi umiejętności technologicznych i obycia z wykorzystywaniem najnowszej technologii i rozwoju naukowego w edukacji i w przyszłości w pracy zawodowej.

Wiemy też, że uczelnie i pracodawcy szukają kandydatów, którzy czują się komfortowo poza granicami własnego środowiska i mają doświadczenie w obcowaniu z ludźmi pochodzącymi z innych krajów i reprezentującymi różne kultury. Szeroko rozumiany biznes, administracja rządowa, instytucje edukacyjne i organizacje pozarządowe potrzebują pracowników, którzy mają międzykulturalne doświadczenia, potrafią czerpać inspiracje i pomysły z bogactwa zróżnicowanych kulturowych perspektyw oraz mają umiejętności, która pozwolą im pracować nad opracowaniem rozwiązań dla wyzwań przed którymi stoimy w XXI wieku.

Metoda AFS Student Learning Journey & Curriculum pomaga uczestnikom rozwijać w sobie te umiejętności skłaniając ich do dyskusji, wspólnych aktywności oraz refleksji. Zajęcia prowadzone w ramach tego programu mają na celu rozwijanie i praktykowanie umiejętności, których oczekują od młodych obywateli świata uczelnie i przyszli pracodawcy. Należą do nich:

 • umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • kreatywność i innowacyjność,
 • współpraca i komunikacja,
 • refleksja i kwestionowanie powszechnych poglądów.

Co więcej, AFS daje uczestnikom możliwość:

 • nauczenia się komunikacji i nawiązania przyjaźni z ludźmi o różnym pochodzeniu kulturowym,
 • rozwijania pewności siebie i poszerzenia swoich horyzontów w kwestii stereotypów kulturowych i problemów globalnych,
 • poznania wpływu kultury na wyznawane przez nich wartości i podejmowane przez nich decyzje,
 • spojrzenia na siebie i swoje wartości z perspektywy innych osób.

 

JAK AFS Student Learning Journey & Curriculum pomaga uczestnikom zaaklimatyzować się w nowym środowisku?

Innowacyjny program wykorzystuje szeroki wachlarz sprawdzonych formatów nauki przez doświadczenie oraz zróżnicowanych zasobów, aby zaangażować uczestników, pomóc im w przetwarzaniu ich codziennych doświadczeń i wyciąganiu wniosków z ich reakcji na nowe, czasem trudne, sytuacje.

AFS Student Learning Journey & Curriculum towarzyszy uczestnikom przed, w trakcie i po wymianie. Uczestnik przynajmniej raz w miesiącu kontaktuje się osobiście z przeszkolonym z tej metody wolontariuszem, który wykorzystuje różnego rodzaju aktywności aby pomóc swojemu podopiecznemu maksymalnie wykorzystać i zrozumieć swoje międzykulturowe doświadczenie. Tego rodzaju sesje pozwalają młodej osobie docenić różnice kulturowe i wypracować sobie metody radzenia sobie z nimi w jak najbardziej efektywny sposób, które będą przydatne również po powrocie z wymiany.

EDUC

16 Celów Edukacyjnych AFS

Cele Edukacyjne AFS są podstawą metody AFS Student Learning Journey & Curriculum. Dzielą się na grupy dotyczące czterech różnych obszarów:

Indywidualne wartości i umiejętności: Rezultatem takiego doświadczenia jak wymiana międzykulturowa jest umiejętność obrócenia trudnych sytuacji w cenne możliwości rozwoju. Uczestnicy mają okazję do ponownej oceny wartości, którymi się kierują, rozszerzenia swoich horyzontów i praktycznego zastosowania nowo zdobytych umiejętności. Uczestnicy zwykle stają się bardziej pewni siebie, rozwijają swoją kreatywność i zdolność krytycznego myślenia i uczą się jak samodzielnie rozwiązywać problemy.

Budowanie relacji interpersonalnych: Uczestnicy programu stają się całkowicie zaangażowani w codzienne życie z najróżniejszymi osobami w nowym środowisku – rodzinami goszczącymi, nauczycielami, innymi uczestnikami, mieszkańcami. Bycie częścią nowej rodziny, szkoły i społeczności pomaga rozwijać umiejętności komunikacyjne i językowe oraz uczy młodych ludzi jak efektywnie pracować w grupie.

(Między)kulturowa wiedza i wrażliwość: Doświadczenie programu AFS pozwala na wgłębienie się nie tylko w kulturę kraju goszczącego, ale również w swoją własną – jej mocne i słabe strony. Zrozumienie innej kultury pozwala uczestnikom na docenienie różnic kulturowych i ich wpływ na dzisiejszy świat.

Świadomość problemów globalnych: Uczestnicy uczą się jak docenić inne spojrzenie na globalne problemy i obawy, a także zrozumieć że ich rozwiązania wymagają wrażliwości kulturowej. Naszym celem jest zachęcenie i umożliwienie uczestniom pracy z innymi na rzecz bardziej pokojowego i sprawiedliwego świata – w domu i na drugim krańcu Ziemi.

Edukacja międzykulturowa na wielu poziomach:

Co robimy, żeby wspierać rodziny goszczące w przyjęciu do swojego domu uczniów o różnym pochodzeniu kulturowym?

Metoda AFS Host Family Intercultural Learning Journey, zbudowana na podstawie ściśle określonych celów edukacji międzykulturowej i realizowana przez wyszkolonych pracowników oraz wolontariuszy, pomaga rodzinom:

 • przyjrzeć się bliżej swojej świadomość i zrozumieniu międzykulturowemu jako indywidualni obywatele globalni i jako rodzina,
 • lepiej wspierać integrację ucznia goszczącego w nowej kulturze, a także jego lub jej międzykulturowe doświadczenie edukacyjne przedstawione w AFS Student Learning Journey & Curriculum,
 • dzielić się swoją kulturą i uczyć się o nowych kulturach od uczniów, których goszczą.
Jak są szkoleni wolontariusze, żeby wspierać PROGRAM EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ?

Wolontariusze i pracownicy AFS są szkoleni na wiele istotnych tematów, w tym poprzez program AFS Intercultural Link Learning Program, obejmujący całą sieć AFS program szkolenia mający na celu rozwijanie kompetencji międzykulturowych wolontariuszy i pracowników oraz zwiększenie naszej wiedzy specjalistycznej w pomaganiu innym stać się bardziej kompetentnym międzykulturowo.