Co robimy

Edukujemy aktywnych obywateli

AFS przygotowuje i aktywizuje przyszłych liderów umożliwiając nabycie kompetencji międzykulturowych i innych „miękkich umiejętności”  kluczowych w XXI wieku. Nasze programy międzynarodowe oraz programy dla wolontariuszy są oparte na naukowej metodologii i są wspierane przez przeszkolonych wolontariuszy AFS i pracowników.

Programy wymian AFS 

Dzięki szerokiej i zróżnicowanej ofercie programów międzynarodowych, począwszy od kursów języka obcego, programów dla wolontariuszy aż po roczne wymiany dla licealistów jesteśmy liderem Edukacji Międzykulturowej na świecie.

Program dla Rodzin Goszczących 

Goszczenie uczestnika z zagranicy jest cennym i ważnym doświadczeniem międzykulturowym dla całej rodziny. Wspólne mieszkanie, dzielenie się tradycjami i kulturą daje możliwość poszerzenia perspektywy patrzenia na współczesny świat i jego problemy.

Programy dla Wolontariuszy 

Lokalni wolontariusze są siłą napędową programów AFS. Działają aktywnie w swoich regionach wspierając uczestników goszczonych i rodziny oraz są przewodnikami w ich międzykulturowej podróży. Tworzą i prowadzą swoje projekty, nabywając umiejętności w zakresie komunikacji, zarządzania i współpracy w wielokulturowym środowisku.

Edukacja międzykulturowa i edukacja świadomych postaw obywatelskich 

Pomagamy ludziom w każdym wieku, pochodzącym z różnych środowisk rozwijać zdolności przywódcze oraz nabywać kompetencje z zakresu komunikacji międzykulturowej, niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie, w taki sposób, aby mieć znaczący wpływ na tworzenie pozytywnych zmian na poziomie globalnym.

Screen Shot 2016-10-03 at 9.01.22 PM
Screen Shot 2016-10-03 at 9.04.03 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.11.02 PM

Screen Shot 2016-10-03 at 8.13.48 PM

W co wierzymy

Wierzymy, że nasza filozofia „uczmy się żyć razem” odpowiada na najważniejsze wyzwania współczesnego świata. Edukacja międzykulturowa promowana w naszych programach jest skutecznym narzędziem budowania świata opartego na sprawiedliwości i pokoju. W globalnej społeczności AFS widzimy różnice między nami i wierzymy, że nasz świat jest silniejszy i bardziej interesujący, właśnie dzięki nim.

Misja AFS

 Naszą misją jest tworzenie bardziej sprawiedliwego i pokojowego świata poprzez edukację międzykulturową rozwijającą umiejętności interpersonalne i kompetencje globalne.

Wartości AFS

AFS pomaga ludziom działać jako odpowiedzialni obywatele w globalym świecie pracując na rzecz pokoju w kulturowo zróżnicowanym świecie. Pokój jest koncepcją dynamiczną, niesutannie zagrożoną przez brak sprawiedliwości, brak równości i brak tolerancji.

AFS stara się umacniać wiarę w godność i wartość każdego człowieka bez względu na pochodzenie społeczne czy kulturowe. Zachęcamy do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, bez względu na rasę, płeć, język, religię lub status społeczny.

Działania AFS są oparte na naszych podstawowych wartościach godności, szacunku dla różnic, harmonii, wrażliwości i tolerancji.

Jak zmieniamy świat

Życie, studiowanie i wolontariat poza granicami kraju i w wielokulturowych społecznościach zmienia życie, przygotowuje globalnych obywateli i wzmacnia ludzi zmieniających świat. To właśnie nazywamy "AFSEffect!". Nasza globalna społeczność jest:
Iceland with friends

Transformacyjna: Na różnych etapach niesamowitych podróży międzykulturowych – żyjąc, będąc wolontariuszem, pracując i współpracując z ludźmi na całym świecie.

12182887_1090860610938061_8428667951258672307_o

Wielogeneracyjna: Globalna społeczność zaangażowanych i zmotywowanych do wspólnej pracy studentów, młodych dorosłych, wolontariuszy, rodzin, nauczycieli, uczniów i pracowników.

1-qabpQKyiM01aB-IysH1oLQ

Inkluzywna: Przyjazna, wspierająca sieć pewnych siebie, otwartych ludzi z AFS, którzy budują mosty między kulturami.

13450755_1231223156901805_4985777738664006270_n

Wszędzie: Wprowadzanie zmian w społecznościach, w różnych branżach i na czele ważnych międzynarodowych kwestii i spraw społecznych.

Alumni AFS

Daj się zainspirować historiami wybitnych alumnów AFS, którzy doświadczyli czym jest #AFSeffect. AFS ma ponad 1 mln alumnów (dawnych uczestników, wolontariuszy, rodzin goszczących i personelu) na całym świecie. Skontaktuj się z nami, jeśli byłeś kiedyś związany z AFS i chcesz nadal szerzyć idee i misję AFS lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej o alumnach AFS.

Dowiedz się więcej

Program edukacji obywatelskiej AFS

AFS jest inkluzywną społecznością obywateli całego świata: uczestników, rodzin i wolontariuszy oddanych budowaniu porozumienia pomiędzy kulturami.

Co to jest program Edukacji Obywatelskiej?

Edukacja obywatleska jest ciągłym, niejednorodym procesem ustawicznego kształcenia, zarówno poprzez metody formalne jak i przez doświadczenie. W ramach programu edukacji obywatelskiej:

  • uczmy szacunku do różnic wynikających z odmienności kultur, religii i płci
  • pokazujemy, że może istnieć inny świat, niż taki jaki znamy do tej pory
  • uświadamiamy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w globalnym świecie
  • przekonujemy, że każdy z nas jest odpowiedzialny za planetę i jej zrównoważony rozwój
  • pokazujemy że pojedyncze aktywności na poziomie lokalnym, mogą mieć wpływ na sprawy globalne

Dowiedz się więcej o #AFSeffect

Poznaj historię AFS

Jak pogotowie ratunkowe zorganizowane przez wolontariuszy podczas I wojny światowej przekształciło się w  międzynarodową organizację, której celem jest szerzenie tolerancji i współpracy między krajami poprzez rozpowszechnianie edukacji międzykulturowej…

Czytaj więcej

Partnerzy AFS

AFS i UNESCO

W 2015 roku AFS uzyskał status konsultanta dla Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO). Status ten umożliwia współpracę w ramach inicjatyw będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i dobra społecznego.

AFS blisko współpracuje ze szkołami, uczelniami, organizacjami humanitarnymi i pokojowymi, rządami państw oraz organizacjami pozarządowymi podejmując wspólnie działania zmierzające do realizacji misji AFS.

Dowiedz się więcej