Przyszły uczestnik może ubiegać się o dofinansowanie AFS Polska pokrywające część kosztów programu. Dofinansowanie AFS Polska obejmuje tylko konkretny program i kraj. Oferta dofinansowań AFS Polska jest aktualizowana na bieżąco.

Oferta na cykl 2024/25 widoczna TUTAJ

Kryteria przyznawania dofinansowania

  • Wysokość dochodów na 1 członka rodziny
  • Zaangażowanie w działalność AFS Polska
  • Bycie uczniem szkoły partnerskiej AFS
  • Plany wykorzystania stypendium – własny projekt
  • Ewentualnie dodatkowe wymagania kraju goszczącego

*Więcej szczegółów w regulaminie.

Procedura ubiegania się o stypendium AFS
I etap: Wniosek o stypendium oraz wymagane formularze. 

Wypełnij wniosek o stypendium, znajdujący się na naszej stronie ( kliknij aby pobrać plik )  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie o wysokości dochodu i składkach (ZAS‑DFU) z Urzędu Skarbowego dotyczące osób dorosłych wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wydrukowany i wypełniony wniosek zeskanuj i wyślij do biura AFS Polska na adres: [email protected] najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Seminarium Wyboru. AFS Polska może wyznaczyć dodatkowy termin składania wniosków

II etap: Weryfikacja i dodatkowe dokumenty

Na tym etapie możemy Cię prosić o dodatkowe dokumenty weryfikujące przekazane nam dane. Ponadto niektóre kraje goszczące mają swoje własne procedury i kryteria przyznawania stypendiów.

III etap: Ogłoszenie wyników

Informację o ewentualnym dofinansowaniu otrzymasz wraz z decyzją o zakwalifikowaniu Cię do programu. 

Kandydat może się też samodzielnie ubiegać o stypendium spoza AFS, przyznawane przez sponsorów